Điều khoản sử dụng trang web Hoang Kim Mobile

Nội dung

Tất cả văn bản, đồ họa, giao diện người dùng, giao diện trực quan, ảnh, nhãn hiệu, biểu trưng, âm thanh, âm nhạc, tác phẩm nghệ thuật (gọi chung là “Nội dung”), nhưng không giới hạn ở thiết kế, cấu trúc, lựa chọn, phối hợp, biểu hiện ” giao diện và cảm nhận ” và sự sắp xếp của Nội dung như vậy, có trên Trang web được sở hữu, kiểm soát hoặc cấp phép bởi hoặc cho Hoang Kim Mobile

Trừ khi được quy định rõ ràng trong Điều khoản sử dụng này, không phần nào của Trang web và không Nội dung nào có thể được sao chép, tái tạo, tái xuất bản, tải lên, đăng, hiển thị công khai, mã hóa, dịch, truyền hoặc phân phối theo bất kỳ cách nào (bao gồm cả “phản chiếu”) tới bất kỳ máy tính, máy chủ, trang web hoặc phương tiện nào khác để xuất bản hoặc phân phối hoặc cho bất kỳ doanh nghiệp thương mại nào mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Hoang Kim Mobile.

Bạn có thể sử dụng thông tin về các sản phẩm và dịch vụ của Hoang Kim Mobile (chẳng hạn như bảng dữ liệu, các bài báo cơ sở kiến thức và các tài liệu tương tự) do Hoang Kim Mobile cung cấp có chủ đích để tải xuống từ Trang web, với điều kiện là bạn không xóa bất kỳ ngôn ngữ thông báo độc quyền nào trong tất cả các bản sao của các tài liệu đó, chỉ sử dụng thông tin đó cho mục đích thông tin cá nhân, phi thương mại của bạn và không sao chép hoặc đăng thông tin đó trên bất kỳ máy tính nối mạng nào hoặc phát trên bất kỳ phương tiện truyền thông nào, không sửa đổi bất kỳ thông tin nào như vậy, và không đưa ra bất kỳ tuyên bố hoặc bảo đảm bổ sung nào liên quan đến các tài liệu đó.

Cách bạn sử dụng web

Bạn không được sử dụng bất kỳ “deep-link”, “page-scrape”, “robot”, “spider hoặc thiết bị, chương trình, thuật toán hoặc phương pháp tự động nào khác hoặc bất kỳ quy trình thủ công tương tự hoặc tương đương nào, để truy cập, thu thập, sao chép hoặc giám sát bất kỳ phần nào của Trang web hoặc bất kỳ Nội dung nào, hoặc theo bất kỳ cách nào sao chép hoặc phá vỡ cấu trúc điều hướng hoặc trình bày của Trang web hoặc bất kỳ Nội dung nào, để lấy hoặc cố gắng lấy bất kỳ tài liệu, tài liệu hoặc thông tin nào thông qua bất kỳ phương tiện nào không được cung cấp có chủ đích. Hoang Kim Mobile có quyền ngăn chặn bất kỳ hoạt động nào như vậy.

Bạn không được cố gắng truy cập trái phép vào bất kỳ phần hoặc tính năng nào của Trang web, hoặc bất kỳ hệ thống hoặc mạng nào khác được kết nối với Trang web hoặc với bất kỳ máy chủ nào của Hoang Kim Mobile, hoặc bất kỳ dịch vụ nào được cung cấp trên hoặc thông qua Trang web, bằng cách hack, mật khẩu “mining” hoặc bất kỳ phương tiện bất hợp pháp nào khác.

Bạn không được thăm dò, quét hoặc kiểm tra lỗ hổng của Trang web hoặc bất kỳ mạng nào được kết nối với Trang web, cũng như không vi phạm các biện pháp bảo mật hoặc xác thực trên Trang web hoặc bất kỳ mạng nào được kết nối với Trang web. Bạn không được phép tra cứu ngược lại, theo dõi hoặc tìm cách theo dõi bất kỳ thông tin nào về bất kỳ người dùng hoặc khách truy cập nào khác vào Trang web hoặc bất kỳ khách hàng nào khác của Hoang Kim Mobile, bao gồm bất kỳ tài khoản Hoang Kim Mobile nào không thuộc sở hữu của bạn, nguồn của nó hoặc khai thác Trang web hoặc bất kỳ dịch vụ hoặc thông tin nào được cung cấp hoặc cung cấp bởi hoặc thông qua Trang web, theo bất kỳ cách nào mà mục đích là tiết lộ bất kỳ thông tin nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở nhận dạng cá nhân hoặc thông tin, ngoài thông tin của riêng bạn, như được Trang web cung cấp.

Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không thực hiện bất kỳ hành động nào gây ra tải trọng lớn bất hợp lý hoặc không tương xứng trên cơ sở hạ tầng của Trang web hoặc hệ thống hoặc mạng của Hoang Kim Mobile, hoặc bất kỳ hệ thống hoặc mạng nào được kết nối với Trang web hoặc với Hoang Kim Mobile.

Bạn đồng ý không sử dụng bất kỳ thiết bị, phần mềm hoặc quy trình nào để can thiệp hoặc cố gắng can thiệp vào hoạt động bình thường của Trang web hoặc bất kỳ giao dịch nào đang được thực hiện trên Trang web hoặc với việc sử dụng Trang web của bất kỳ người nào khác.

Bạn không được giả mạo tiêu đề hoặc thao túng số nhận dạng để che giấu nguồn gốc của bất kỳ thông điệp hoặc nội dung truyền tải nào mà bạn gửi cho Hoang Kim Mobile trên hoặc thông qua Trang web hoặc bất kỳ dịch vụ nào được cung cấp trên hoặc thông qua Trang web. Bạn không được giả vờ rằng bạn là, hoặc bạn đại diện cho người khác hoặc mạo danh bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác.

Bạn không được sử dụng Trang web hoặc bất kỳ Nội dung nào cho bất kỳ mục đích trái pháp luật hoặc bị cấm bởi các Điều khoản Sử dụng này, hoặc để yêu cầu thực hiện bất kỳ hoạt động bất hợp pháp nào hoặc hoạt động khác vi phạm quyền của Hoang Kim Mobile hoặc những người khác.

Mua hàng và các điều khoản

Các điều khoản và điều kiện bổ sung có thể áp dụng cho các giao dịch mua hàng hóa hoặc dịch vụ và các phần hoặc tính năng cụ thể của Trang web, bao gồm các cuộc thi, chương trình khuyến mại hoặc các tính năng tương tự khác, tất cả các điều khoản này đều là một phần của Điều khoản Sử dụng bằng cách tham chiếu này. Bạn đồng ý tuân theo các điều khoản và điều kiện khác như vậy, bao gồm cả việc thể hiện rằng bạn đủ tuổi hợp pháp để sử dụng hoặc tham gia vào dịch vụ hoặc tính năng đó nếu có. Nếu có xung đột giữa các Điều khoản Sử dụng này và các điều khoản được đăng hoặc áp dụng cho một phần cụ thể của Trang web hoặc cho bất kỳ dịch vụ nào được cung cấp hoặc thông qua Trang web, thì các điều khoản sau sẽ có hiệu lực.

Các nghĩa vụ của Hoang Kim Mobile, nếu có, đối với các sản phẩm và dịch vụ của Hoang Kim Mobile chỉ được điều chỉnh bởi các thỏa thuận mà chúng được cung cấp.

Hoang Kim Mobile có thể thực hiện các thay đổi đối với bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào được cung cấp trên Trang web hoặc giá áp dụng cho bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào, bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo. Các tài liệu trên Trang web liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ có thể đã lỗi thời và Hoang Kim Mobile không cam kết cập nhật các tài liệu trên Trang web liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ đó.

Tài khoản, Mật khẩu và Bảo mật

Các tính năng hoặc dịch vụ nhất định được cung cấp trên hoặc thông qua Trang web có thể yêu cầu bạn mở tài khoản (bao gồm thiết lập ID Apple và mật khẩu). Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm duy trì tính bảo mật của thông tin bạn giữ cho tài khoản của mình, bao gồm cả mật khẩu của bạn, và cho bất kỳ và tất cả các hoạt động xảy ra trong tài khoản do bạn không giữ thông tin này an toàn và bí mật. Bạn đồng ý thông báo cho Hoang Kim Mobile ngay lập tức về mọi hành vi sử dụng trái phép tài khoản hoặc mật khẩu của bạn hoặc bất kỳ hành vi vi phạm bảo mật nào khác. Bạn có thể phải chịu trách nhiệm về những tổn thất mà Hoang Kim Mobile hoặc bất kỳ người dùng hoặc khách truy cập vào Trang web phải chịu do người khác sử dụng tài khoản, mật khẩu hoặc tài khoản của bạn do bạn không giữ an toàn và bảo mật thông tin tài khoản của mình.

Bạn không được sử dụng mật khẩu hoặc tài khoản của bất kỳ ai khác vào bất kỳ lúc nào mà không có sự cho phép và đồng ý rõ ràng của chủ sở hữu mật khẩu hoặc tài khoản đó. Hoang Kim Mobile không thể và sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh do bạn không tuân thủ các nghĩa vụ này.