So sánh giá thu lại sản phẩm không lỗi

Máy mới

Hoang Kim Mobile
Hnam
Cellphones
Di Động Việt
Bạch Long
Hoàng Hà
7 ngày đầu
10%
20%
20%-30%
20%
thỏa thuận
7-30 ngày
20%
20%
20%-30%
20%
thỏa thuận
Sau 30 ngày
thị trường
thỏa thuận
thỏa thuận
thỏa thuận
thỏa thuận

Máy Like new 99%

Hoang Kim Mobile
Hnam
Cellphones
Di Động Việt
Bạch Long
Hoàng Hà
15 ngày đầu
10%
20%
20%
thỏa thuận
Sau 15 ngày
thị trường
20%
20%
thỏa thuận

So sánh giá thu lại sản phẩm lỗi

Máy mới

Hoang Kim Mobile
Hnam
Cellphones
Di Động Việt
Bạch Long
Hoàng Hà
30 ngày đầu
1 đổi 1
1 đổi 1
1 đổi 1
20%-30%
20%
30 ngày đầu
10%
15%
20%
20%-30%
20%
Sau 30 ngày
thị trường
thỏa thuận
thỏa thuận
thỏa thuận

Máy Like new 99%

Hoang Kim Mobile
Hnam
Cellphones
Di Động Việt
Bạch Long
Hoàng Hà
15 ngày đầu
1 đổi 1
1 đổi 1
1 đổi 1
1 đổi 1
1 đổi 1
1 đổi 1
15 ngày đầu
5%
20%
20%
20%
15-30 ngày
10%
20%
20%
20%
Sau 30 ngày
thị trường
thỏa thuận
thỏa thuận
thỏa thuận