So sánh bảo hành máy mới

Hoang Kim Mobile
Hnam
Cellphones
Di Động Việt
Bạch Long
Hoàng Hà
1 đổi 1 30 ngày đầu
33 ngày
Mainboard
12 tháng
Màn hình
6 tháng
Pin
6 tháng
Bộ sạc
6 tháng
6 tháng
Phần mềm
Miễn phí

So sánh bảo hành máy Like new 99%

Hoang Kim Mobile
Hnam
Cellphones
Di Động Việt
Bạch Long
Hoàng Hà
1 đổi 1 15 ngày đầu
30 ngày
33 ngày
30 ngày
Mainboard
6 tháng
3 tháng
Pin
3 tháng
Bộ sạc
3 tháng
Phần mềm
Miễn phí