So sánh giá thu lại sản phẩm lỗi

Máy Like new

Hoang Kim Mobile
Hnam
Cellphones
Di Động Việt
Bạch Long
Hoàng Hà
15 ngày đầu
1 đổi 1
1 đổi 1
1 đổi 1
1 đổi 1
1 đổi 1
1 đổi 1
15 ngày đầu
5%
20%
20%
20%
15-30 ngày
10%
20%
20%
20%
Sau 30 ngày
thị trường
thỏa thuận
thỏa thuận
thỏa thuận

Máy Hoang Kim, Công ty

Hoang Kim Mobile
Hnam
Cellphones
Di Động Việt
Bạch Long
Hoàng Hà
30 ngày đầu
1 đổi 1
1 đổi 1
1 đổi 1
20%-30%
20%
30 ngày đầu
10%
15%
20%
20%-30%
20%
Sau 30 ngày
thị trường
thỏa thuận
thỏa thuận
thỏa thuận

Bạn còn câu hỏi nào nữa không?

Hãy liên hệ ngay Hoang Kim Mobile.